Connexion

Actualité

Hëllef fir d'Gemeng Käerjeng

Kommt a paakt eng Hand matt un!

D'Stad Diddeleng mam Projet Ensemble (Inter-Actions asbl) an hir Awunner engagéieren sech fir der Gemeng Käerjeng ze hëllefen! An den nächsten Deeg kënnt och nach en Opruff fir der Gemeng Péiteng ze hëllefen. Kommt a maacht mat e Samschdeg, den 17.08.

Rendezvous ass um 8.30 Auer bei den Ateliere vun der Gemeng, 4, rue de l'Abattoir. Do kënnt Dir parken. E Bus (gratis vun Sales-Lentz ze Verfügung gestalt) hëlt Iech mat op Käerjeng a bréngt Iech erëm um 17.00 Auer zréck. Et geet drëms ze hëllefen, d'Schied vum Tornado anzesammelen. Et wäerten dofir och 2 grouss Camionen vun der Gemeng Diddeleng bereet stoen.

Bréngt Iech Iessen a Gedrénks w.e.g. mat an e puer Händchen!

Dir musst Iech w.e.g. bei d'Ina Tereziu umellen: 621 285 149.

Am viraus ee grousse Merci un all d'Benevollen!


Vill Servicer vun der Gemeng Diddeleng (Travaux généraux, Jardinage, Education et Accueil,…) sin schon seit Deeg am Asatz an de Schäfferot wärt och am nächste Gemengerot proposéieren dass d'Stad Diddeleng en Don vu 15 000€ mëcht.-----------

Venez donner un coup de main !

La Ville de Dudelange et le Projet Ensemble (Inter-Actions asbl) ainsi que ses habitants se mobilisent pour venir en aide à la commune de Bascharage. Un appel sera fait dans les prochains jours pour venir en aide à la Commune de Pétange. Rendez-vous le samedi, 17.08.

Rendez-vous à 8h30 devant les ateliers de la Ville de Dudelange, 4, rue de l'Abattoir. Vous pourrez vous garer sur le parking devant les ateliers. Un bus (mis gracieusement à disposition par Sales-Lentz) vous emmènera à Bascharage et vous ramènera à Dudelange à 17h00. Il s'agira d'aider à collecter les débris de la tempête. 2 grands camions de la Ville de Dudelange seront pour cela également sur place.

Pour vous inscrire auprès d'Ina Tereziu:  621 285 149.

Pensez svpl à apporter pour vous de quoi manger et boire ainsi qu'une paire de gants.

Un grand merci d'avance à tous les bénévoles !


De nombreux services de la Ville de Dudelange (Travaux généraux, Jardinage, Education et Accueil,…) participent activement aux opérations depuis plusieurs jours et le collège des bourgmestre et échevins proposera lors du prochain conseil communal un don de 15 000€ de la part de la Ville de Dudelange.

Prochains evenements Tout l'agenda