Lancement Budget Participatif

Le collège des bourgmestre et échevins poursuit sa politique de participation citoyenne en franchissant un pas supplémentaire dans l’implication active des habitant(e)s dans la vie de notre ville. En effet, un budget participatif sera à leur disposition à partir de 2023. Celui-ci leur permettra de soumettre, puis de réaliser, un projet visant l’amélioration du cadre de vie de notre communauté.

Alors n’hésitez plus : imaginez, élaborez et réalisez vous aussi un projet pour Dudelange !

Cette démarche vous intéresse ? Vous avez une ou plusieurs idées à soumettre ? N’hésitez pas à déposer votre projet sur notre plateforme. Celui-ci sera étudié et, sous réserve de sa faisabilité, fera l’objet d’un vote.
Consultez dès à présent notre plateforme: Site internet Budget Participatif

ℹ SOIRÉE D’INFORMATION: mercredi 20.07.2022 à 19h / Hôtel de Ville, Salle Nic Birtz
——–
De Buergermeeschter an de Schäfferot féieren hir Politik vun der Biergerbedeelegung weider an ënnerhuelen e weidere Schrëtt, fir d’Awunner aktiv an d’Liewe vun eiser Stad anzebannen. Hinne steet ab 2023 e participative Budget zur Verfügung, deen et hinnen erlaabt, e Projet fir d’Verbesserung vum Liewensëmfeld an eiser Gemeng anzereechen an dono ëmzesetzen.

Zéckt also net méi: Konzipéiert, entwéckelt a setzt och Dir e Projet fir Diddeleng ëm!

Interesséiert Iech dës Demarche? Dir hutt eng oder méi Iddien, déi Dir areeche wëllt? Zéckt net, Äre Projet op eiser Plattform anzereechen. Dëse gëtt gepréift, a wann e machbar ass, gëtt driwwer ofgestëmmt.
Consultéiert elo eis Plattform: Internetsite Budget Participatif

ℹ INFORMATIOUNSOWEND: Mëttwoch 20.07.2022 um 19 Auer / Gemeng, Salle Nic Birtz