Meilleurs voeux 2023

Notre bourgmestre, Dan Biancalana, revient dans cette vidéo sur les moments forts qui ont marqué 2022 et nous parle des projets qui animeront l’année 2023, pour une ville toujours plus dynamique et attractive.

Eise Buergermeeschter, den Dan Biancalana, kuckt an dësem Video op déi wichtegst Momenter vun 2022 zeréck an erkläert eis d’Haaptprioritéite fir 2023, fir dass Diddeleng eng dynamesch an attraktiv Stad bleift.