Budget participatif – Soirée d’information

Le collège des bourgmestre et échevins poursuit sa politique de participation citoyenne en franchissant un pas supplémentaire dans l’implication active des habitant(e)s dans la vie de notre ville. En effet, un budget participatif sera à leur disposition à partir de 2023. Celui-ci leur permettra de soumettre, puis de réaliser, un projet visant l’amélioration du cadre de vie de notre communauté.
Alors n’hésitez plus : imaginez, élaborez et réalisez vous aussi un projet pour Dudelange !

SOIRÉE D’INFORMATION: mercredi 20.07.2022 à 19h / Hôtel de Ville, Salle Nic Birtz

Une traduction simultanée luxembourgeois/français est assurée par l’Asti.

xxxxx

De Buergermeeschter an de Schäfferot féieren hir Politik vun der Biergerbedeelegung weider an ënnerhuelen e weidere Schrëtt, fir d’Awunner aktiv an d’Liewe vun eiser Stad anzebannen. Hinne steet ab 2023 e participative Budget zur Verfügung, deen et hinnen erlaabt, e Projet fir d’Verbesserung vum Liewensëmfeld an eiser Gemeng anzereechen an dono ëmzesetzen. Zéckt also net méi: Konzipéiert, entwéckelt a setzt och Dir e Projet fir Diddeleng ëm!

INFORMATIOUNSOWEND: Mëttwoch 20.07.2022 um 19 Auer / Gemeng, Salle Nic Birtz

Eng lëtzebuergesch/Franséisch Simultaniwwersetzung gëtt vun der Asti ugebueden.

 

Infos:

[PDF] Flyer Budget Participatif

Link: Site internet Budget Participatif

 

 

Accès/Anreise

Bus 4/5/8/9/10/305 – Arrêt/Haltestelle ‘Gemeng’

Train/Zug 60a – Arrêt/Haltestelle ‘Dudelange-Centre’

Vël’Ok – Place de l’Hôtel de Ville

Parking à vélos / Fahrradständer – Place de l’Hôtel de Ville

Infos : www.mobiliteit.lu / www.velok.lu

20.07.2022 19:00