Bois de chauffage – FIN DES COMMANDES

La Ville de Dudelange en collaboration avec l’administration de la nature et des forêts, a procédé comme chaque année à la vente de bois de chauffage frais.
L’ensemble du bois disponible a été vendu.
Merci de ne plus passer commande !!

D’Stad Diddeleng huet ewéi all Joer an Zesummenaarbecht mat der Naturverwaltung Brennholz verkaf.
Leider ass keen Holz méi disponibel. Mir bieden Iech w.e.g keen Holz méi ze bestellen!
Merci fir Äert Versteesdemech.