Activités sportives Gesond Diddeleng

Gesond Diddeleng organiséiert nees follgend sportlech Aktivitéiten / Gesond Diddeleng organise les activités sportives suivantes:

 • Nordic Walking Treff :
  • Ëmmer Méindes um 18:30 / tous les lundis à partir de 18:30
  • Wanter / Hivers: Stade J.F. Kennedy
  • Summer / Été: Annexe Alliance
  • Fir jiddereen, illimitéiert a gratis / pour tous, illimité et gratuit !
 • Trëppeltreff :
  • Ëmmer Mëttwoch vu 9:30 bis 11 Auer / tous les mercredis de 9:30 à 11:00 heures
  • Wanter / Hivers: Parking Restaurant Parc Le’h
  • Summer / Été: Annexe Alliance
  • Fir jiddereen, illimitéiert a gratis / pour tous, illimité et gratuit !
 • Laftreff :
  • Ëmmer Mëttwoch vun 18:30 bis 19:30 / tous les mercredis de 18:30 à 19:30
  • Stade J. F. Kennedy
  • Fräizäitleefer, a verschidde Gruppen agedeelt, illimitéiert a gratis / Coureurs amateurs, différents niveaux de groupes, illimité et gratuit !

 

Infos: 
Manon HAAG​​
T 516121 -597
Prendre contact