Les projets majeurs de la Ville de Dudelange pour 2024

Avec sa devise “innovante, créative et progressiste”, la Ville de Dudelange investit dans l’avenir de ses concitoyennes et concitoyens. Au cours de cette année, une série de projets seront finalisés, d’autres seront lancés. Dans ses traditionnels voeux de nouvelle année, le bourgmestre passe en revue les projets majeurs pour 2024.

>VIDEO

Ënnert dem Motto “kreativ, innovativ a fortschrëttlech” investéiert d’Stad Diddeleng weider an d’Zukunft vun hire Biergerinnen a Bierger! Am Laf vun dësem Joer kënnen eng Rei grouss Projeten ofgeschloss ginn, anerer ginn an Ugrëff geholl! A sengem traditionelle Message fir dat neit Joer léisst eise Buergermeeschter Dan Biancalana déi wichtegst Projete Revue passéieren.

>VIDEO