Lëtzebuerger Dag

De 27. Juli fënnt déi 1. Editioun vum Lëtzebuerger Dag statt. Um Programm sti flott Animatiounen a Lëtzebuerger Spezialitéiten.

Le 27 juillet aura lieu la première édition du “Lëtzebuerger Dag” (journée luxembourgeoise). Au programme : de nombreuses animations et des spécialités luxembourgeoise.

 

Programme:

Artisten déi Installatiounen maachen / Installations de différents artistes :

 • Jo Malano
 • Daniel MacLloyd
 • Raphael Gindt
 • Anne Lindner
 • Thierry Harpes

Animatiounen a Concerten op der Stage “Kinnen” / Animations et concerts Place Kinnen :

 • Nicool
 • Onduge Gesellen

Animatiounen an Ateliers participativ – Plaz Am Duerf / Animations et ateliers participatifs – Place Am Duerf

Chill Out Zone:

 • Stand Formaticus : Assortimenter vu Wäiner, Crémant a Kéis / assortiments de vins, crémants et fromages
 • Plage am Duerf
 • Zenter fir Lëtzebuerger Sprooch
 • Freed um Liesen
 • Carbon – Oldtimer Bussen
 • Languages.lu

Lëtzebuerger Kascht / spécialités luxembourgeoises :

 • Café du Centre: Mario – Kniddelen
 • Café Safe : Wirschtercher mat Gromperenzalot
 • Restaurant Al Dente: Luxringer a Kéiswupp
 • Hotel Charbonnade: Wäinzoossiss mat Purée a Moschterzooss
 • Café Badass: Gromperekichelcher
 • Restaurant à Côté: Hierken mat gequellte Gromperen
 • Microbrauerei: Minettsdapp
 • Microbrauerei: Twisted Cat
 • Weltbuttek: Kaffi an Kuch

Mat dobäi ass och den Zichelchen vun der Bierenger Kiermes / Avec la participation du « Bierenger Zichelchen ».

27.07.2024 11:00 - 27.07.2024 22:00
  Centre-ville